حرکات اصلاحی

ناهنجاریهای غظلانی .اسکلتی به همراه قوانین ورزشی در کلیه رشته ها

حرکات اصلاحی گردن، شانه1

 

حرکات اصلاحی گردن، شانه و دست ها و جدول تمرینات- استادمحمدوجدان زاده

 

 

 

 

 

جدول پيشنهادی مرحله اول برنامه تمرينات ورزشی

 

رديف  شرح  زمان تمرين  تعدادجلسات  تعداد ست ها تعداد تكرار  ملاحظات 
 1  كشش وگرم كردن 10 -7 دقيقه
 3 روز درهفته  0  0  هميشه
 2   برنامه هاي استقامتي،قدرتي  25- 20 دقيقه  3 روز درهفته  3 -2  7 - 5  2 هفته بافشار كم
 3  برنامه هاي استقامتي،قدرتي  30- 25 دقيقه  3 روز درهفته  3 -2  9 - 6  3 هفته بافشار متوسط
 4  برنامه هاي استقامتي،قدرتي  30 - 35 دقيقه  3 روز درهفته  3 -2  7- 10  4 هفته بافشار مقداري بيشترازمتوسط
 5  برگشت به حالت اوليه  10 -7 دقيقه  3 روز درهفته  0  0  هميشه

استراحت بين هر ست 3 تا 2 دقيقه درنظر گرفته مي شود
+ نوشته شده در  چهارشنبه چهارم فروردین ۱۳۸۹ساعت 16:36  توسط singl|@boy (پسر تنها)   |